Boj proti monilióze a moniliovému úžehu peckovin

Chemická ochrana a vhodné přípravky,charakteristika choroby...

Nejčastější houbová choroba zasahující peckoviny. U meruněk se jedná o hlavní příčinu úhynu tohoto ovocného druhu v ČR. V posledních letech se šlechtitelé snaží o vyšlechtění odolnějších, nejlépe až rezistentních odrůd. Bohužel odolnější odrůdy na úkor odolnosti monilióze mívají sklony k přeplozování a bývají méně odolné vůči mrazu.

Charakteristika choroby

Tato choroba je vyvolána nejčastěji proměnlivostí počasí společně s infekcí dané choroby i z okolí 500m. Jedná se o houbovou chorobu - Monilia laxa, která také způsobuje i moniliové hnití plodů při jejich dozrávání.
Nejvhodnější podmínky pro šíření choroby : časté kolísání teplot a vlhkosti vzduchu nebo srážek.
Nejvhodnější teplota pro šíření je okolo cca 12ºC za vlhkého počasí (ideální mlhavé počasí do dobu 2 dnů) pro infikování stačí pouze 15 hodin ovlhčení při vhodné teplotě.
Chemická ochrana je během posledních let vlivem změny klimatu čím dál více nezbytná. Pokud chceme snížit alespoň počet opakování chemické ochrany na nejnutnější mez, je vhodné aplikovat i nepřímou ochranu v podobě řezu a střihu napadených výhonů a v pokročilejší fázi napadení i silnějších větví. Napadené výhony a zasažené větve odstraňujeme při opětovném prorašení zcela neodumřelých výhonů. Řez vedeme na nejbližší ozdravený narašený pupen nebo výhon. Nůžky a jiné pomůcky k řezu důkladně desinfikujeme technickým lihem.

Příznaky choroby

Příznaky napadení bohužel bývají patrné až v době, kdy už není možné předcházet dané chorobě a následkům způsobené napadením. Velmi časté je také objevení klejotoku na infikovaných částech výhonů a větví.  Dřevina klejotok vytváří pro ochranu rány nebo pro zabránění dalšího šíření patogenu do ostatních částí rostlin. Klejotok, pokud je v menší míře, tedy neodstraňujeme, neboť jej dřevina vytváří pro svou ochranu.
Choroba přezimuje ve formě mycelia na stromech s nesklizenou úrodou na starých nekrotických plodech a infikovaných odumřelých větvičkách. Na jaře při vhodných teplotách se dále šíří do okolí pomocí větru. Z přezimujících výtrusnic nebo ve formě mycelií (podhoubí) se přenášející na další  nenapadené části a dřeviny, zde se dále za vlivu vhodných klimatických podmínek vyvíjí.
Pokud je rostlina stresovaná např. nevhodnou dobou řezu, velkými výkyvy teplot, nedostatkem vláhy, nevhodností odrůdy do dané oblasti, bývá napadení silnější a častější

Opatření k potlačení této choroby

Pro cílenější boj s touto houbovou chorobou se doporučuje i chemicky ošetřovat podobnou houbovou chorobu, která je zapříčiněna příbuzenským patogenem. Jedná se  o  Moniliovou hnilobu plodů s kterou se setkal již snad každý. Velmi vhodná je alespoň chemická ochrana ve formě postřiku po opadu listů. Dále  likvidace napadených plodů nejlépe i těch opadaných! Infikované, nekrotické plody odstraňujeme ještě před nebo po opadu listů. Pokud tyto plody  visí ještě na stromě v zimním období, tak sběr provedeme co nejdříve v předjaří a chemický postřik provedeme při teplotách nad 5 stupňů v nejbližším možném termínu.                                                                                                                                                          

V období před začátkem kvetení nejlépe těsně před květem,  podruhé opakovat při opadu okvětních lístků, potřetí do mladých malých cca 1cm plůdků a další možné opakování dle vývoje počasí. Dále je vhodné odstraňovat napadené části a u nejvíce citlivých odrůd provádět postřik i vůči moniliové hnilobě plodů s nutností odstraňováni mumifikovaných plodů.


Nejvhodnější chemické přípravky pro ošetření vůči monilióze  i moniliové hnilobě

Horizon 250 EW
 • na bázi tebuconazole
 • postřik provádíme těsně před kvetením a při opadu okvětních lístků
 • velmi vhodný díky nevzniku rezistence účinné látky
 • velmi krátká ochranná lhůta(OL)
 • růstově regulační efekt
 • velmi dobrá účinnost - jeden z nejlepších na trhu ČR
 • max. počet aplikací během roku : třešně a višně = 2x, meruňky a broskvoně = 3x
Talent
 • dokonalá dešti vzdornost již po 1 hodině po aplikaci přípravku
 • vhodný pro třešně,višně, slivoně a okrasné dřeviny u meruněk druhotná účinnost
 Signum
 • systémová účinnost, doporučovaný pro meruňky
 • léčí i po propuknuití choroby
 • postřik provádíme těsně před kvetením a při opadu okvětních lístků
 • max. počet opakování 3x
 Teldor
 •  nejvhodnější pro moniliovou hnilobu plodů peckovin
 • účinná látka fenhexamid
 • velmi dlouhá účinnost díky kutikolovému zámku ( většina ochranné látky se ukládá v horní průnikové voskvičkové vrstvě části listů, plodů)
 • nelze zakoupit v malospotřebitelském balení
Kumulus
 • na bázi síry
 • postřik provádíme těsně před kvetením a při opadu okvětních lístků
 • nejvhodnější pro meruňky proti moniliovému úžehu
 • 2 možné aplikace, aby nevznikla rezistence
 • nutná zvýšená opatrnost při aplikaci riziko fytotoxicity ( popálení rostliny přípravkem vlivem vyšších teplot) - vhodná aplikace do 18ºC         

napadená větev s klejotokem

              

                                                                                                               napadená větev

                                                                                                           napadený strom

 

 

 

 

i